Nyereményjáték részvételi feltételei

A L'OCCITANE en Provence –Magyarország http://www.loccitane.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) futó, a jelen hírlevélben meghatározott nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételei:

 

1.         A Nyereményjáték szervezője a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., továbbiakban: Szervező).

 

2.         A Nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki rendelkezik a Honlap e-shopjában saját felhasználói fiókkal (a továbbiakban: Résztvevő), kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozói, továbbá aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a Játékban. A Nyereményjátékban minden Résztvevő kizárólag a saját nevében és kizárólag egy alkalommal jogosult részt venni. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen részvételi feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

3.         A Nyereményjáték kezdő és befejező időpontját a jelen hírlevél tartalmazza.

 

4.         A Nyereményjátékban való részvétel menete:

 

A jelen hírlevélben megjelölt termékcsaládot (a továbbiakban: Termékcsalád) kipróbáló Résztvevők véleményt (a továbbiakban: Vélemény) írhatnak az adott Termékcsaládhoz a Honlap megfelelő részén, amely által automatikusan részt vesznek a Nyereményjátékban.

 

A Résztvevő a Véleményét szabadon fogalmazhatja meg, azonban köteles tartózkodni a Nyereményjáték szellemiségével összeegyeztethetetlen tartalmú (sértő, trágár stb.) Vélemény közlésétől. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az általa sértőnek, illetve a Szervező üzleti profiljával bármely okból nem összeegyeztethető Véleményeket véglegesen eltávolítsa a Honlapról; az ilyen okból eltávolított Véleményt író Résztvevők nem vesznek részt a Nyereményjátékban.

 

A Szervező semmilyen módon nem ellenőrzi, hogy a Résztvevő ténylegesen kipróbálta-e az adott Termékcsaládot, tehát a Nyereményjátékban való részvétel nem kötött vásárláshoz.

 

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők között a Szervező a jelen hírlevélben megjelölt tartalmú és értékű ajándékcsomagot sorsolja ki (a továbbiakban: Ajándékcsomag). A sorsolás időpontját a Szervező határozza meg, amelyről e-mail útján értesíti a Résztvevőt, a Résztvevő által a Honlapon történt regisztráció során megadott e-mail címen.

 

5.         A Szervező a Nyereményjáték befejező időpontját követő 3 munkanapon belül automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: Üzenet) formájában értesíti a nyertes Résztvevőt. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Résztvevőt az elérhetőségeiről, valamint az Ajándékcsomag átvételének módjáról. A nyertes Résztvevő az Üzenet kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot az Ajándékcsomag átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Résztvevő hibájából eredő elmaradásokért, károkért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból határidőben át nem vett Ajándékcsomagot ne adja át.

 

6.         Az Ajándékcsomag készpénzre vagy más kedvezményre nem váltható be. A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevő által megadott adatok hiányosságával, illetve valótlanságával kapcsolatban. A Szervező a Nyereményjáték kialakítása során törekedett rá, hogy minden Résztvevő kizárólag egy Véleményt írhasson, azonban a Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben bármely Résztvevő vagy bármely más felhasználó a jelen részvételi feltételekkel ellentétesen vesz részt a Nyereményjátékban.

 

7.         A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8.         A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen beleegyezik abba, hogy az általa a Honlapon történt regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja.

 

9.         A Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

10.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor megváltoztassa.