KARÁCSONYFA-JÁTÉK - Feltételek

A L'OCCITANE en Provence –Magyarország https://www.loccitane.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) futó KARÁCSONYFA-JÁTÉK (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételei:

 

1. A Játék szervezője a L’Occitane Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., továbbiakban: Szervező).

 

2. A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakcímmel rendelkező nagykorú, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő), kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozói, továbbá aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a Játékban. A Játékban minden Résztvevő kizárólag a saját nevében és kizárólag egy alkalommal jogosult részt venni. A Játékban való részvétel a jelen részvételi feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

3. A Játék kezdő időpontja: 2012. november 19. 00.00 óra.

A Játék befejező időpontja: 2012. december 31. 23.59 perc.

Az ajándékok beváltásának határideje: 2012. január 31. 23.59 perc.

 

4. A Játékban való részvétel menete:

 

A Játékban történő részvétel feltétele a Honlapon való regisztráció, amely során a Résztvevő önként megadhatja a személyes adatait. A személyes adatok kezelése és feldolgozása kapcsán a https://www.loccitane.hu weboldalon található adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadóak. A személyes adatok kezelésének a jogcíme minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Résztvevő önkéntes hozzájárulása.

 

A Játékban történő részvétel során a Résztvevő feldíszíti és a tetszésének megfelelő elnevezéssel látja el a saját virtuális karácsonyfáját (a továbbiakban: Karácsonyfa). A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az általa sértőnek, illetve a Szervező üzleti profiljával bármely okból nem összeegyeztethető elnevezéseket valamint az ilyen elnevezésekhez kapcsolódó Karácsonyfákat véglegesen eltávolítsa a Honlapról.

 

A Résztvevő által feldíszített Karácsonyfára szavazhat minden más Résztvevő, a Honlap bármely látogatója, valamint – abban az esetben, amennyiben a Résztvevő a Facebook közösségi oldal „megosztom” funkció használatával a feldíszített karácsonyfáját megosztja a Facebook közösségi oldalon – minden Facebook felhasználó; kivéve a Szervező tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában megjelölt hozzátartozói, továbbá aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a Játékban (a szavazás menete a továbbiakban összefoglalóan: Közönségszavazás). A Résztvevő tudomásul veszi, hogy egy felhasználói számítógépről egy Karácsonyfára egy szavazat adható le, azonban egyidejűleg több Karácsonyfára is leadható szavazat; a Közönségszavazásban résztvevők tudomásul veszik, hogy kizárólag ezen feltétel érvényesítése céljából a Játék használata során szavazatok leadására használt számítógépek IP címét a Játék eltárolja; az eltárolt IP címek a Játék befejező dátumát követő 5 munkanapon belül kerülnek törlésre.

 

5. A Szervező a Résztvevők által feldíszített virtuális karácsonyfákra leadott Közönségszavaztok alapján az 5 legtöbb szavazatot kapott Résztvevő részére egy-egy bruttó ... Ft értékű ajándékcsomagot ajándékoz. A Szervező 13 különböző ajándékcsomagot állít össze, amelyek közül a nyertes Résztvevő választhatja ki az általa kívánt ajándékcsomagot. Az egyes ajándékcsomagok részletes tartalma a Honlapon érhető el 2012. november 26-tól az alábbi linken: https://www.loccitane.hu/varazslatos-ajandekcsomagok,16,2,34153,0.htm A Szervező a Játék befejező időpontját követő 3 munkanapon belül automatikus elektronikus üzenet (a továbbiakban: Üzenet) formájában értesíti a nyertes Résztvevőket. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Résztvevőt az elérhetőségeiről, valamint az ajándék átvételének módjáról. A nyertes Résztvevő az Üzenet kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot az ajándék átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Résztvevő hibájából eredő elmaradásokért, károkért. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból határidőben át nem vett ajándékot ne osszák ki.

 

6. A nyeremények készpénzre vagy más kedvezményre nem válthatóak be. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játék nem megfelelő használatával, illetve a Résztvevő által megadott adatok hiányosságával, illetve valótlanságával kapcsolatban. A Szervező a Játék kialakítása során törekedett rá, hogy a Közönségszavazás során egy személy Karácsonyfánként egy szavazatot adhasson le, azonban a Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben bármely Résztvevő vagy bármely más felhasználó a jelen részvételi feltételekkel ellentétesen használja a Játékot.

 

7. A Játékban való részvétellel a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

 

8. A Résztvevő a játékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen beleegyezik abba, hogy az általa a Honlapon történt regisztráció során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező marketing célokra felhasználhatja.

 

9.  A Résztvevő a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

Budapest, 2012. november 19.

L’OCCITANE Central Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe