PROVENCE BEAUTY CLUB TAGSÁGI FELTÉTELEK

1. PROVENCE BEAUTY CLUB tagság

A PROVENCE BEAUTY CLUB (továbbiakban: PBC) a L’OCCITANE Central Europe s.r.o Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; a továbbiakban: Szervező) által szervezett program, amely azok számára alakult, akik gyakran és örömmel vásárolnak a L’OCCITANE EN PROVENCE üzleteiben. A PBC célja, hogy ezen vásárlók számára értékes információt szolgáltasson az aktuális kedvezményekről, illetve csak a klubtagoknak szóló egyedi ajánlatokat biztosítson. A PBC által biztosított kedvezmények kizárólag Magyarországon vehetőek igénybe, a külföldi L’OCCITANE üzletekben nem.

Minden magyarországi levelezési címmel rendelkező 16. életévét betöltött vásárlónk tagja lehet a PBC-nak.  A taggá válás feltétele legalább egy termék megvásárlásra bármely magyarországi L’OCCITANE EN PROVENCE üzletben, illetve a Szervező által üzemeltetett webshopon, továbbá a PBC regisztrációs lapjának kitöltése, valamint ezen feltételek elfogadása és a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadása. Egyes promóciók esetén a Szervező kivételt tehet a vásárlási kötelezettség alól, és enélkül is lehetővé teheti a PBC-hoz történő csatlakozást.

Minden klubtagnak kötelessége adatainak megváltozását bejelenteni, különös tekintettel a lakcím megváltozására. A változást a klubtag a hungary@loccitane.hu e-mail címen tudja bejelenteni vagy egy változást bejelentő űrlap kitöltésével bármely L’OCCITANE EN PROVENCE üzletben.

A tagság számos előnnyel jár; belépéskor üdvözlő ajándékkal kedveskedünk új tagjainknak, a tagok számára, a megadott elérhetőségeiken (telefonon, e-mailen, illetve postai úton) rendszeres időközönként tájékoztatást küldünk a részükre szervezett rendezvényeinkről, egyedi, kizárólag a tagjainknak szóló kedvezményeket biztosítunk, továbbá a tagjaink születésnapjáról (amennyiben a születési idővel kapcsolatos adatai kezeléséhez hozzájárult) is megemlékezünk ajándék vagy kedvezmény formájában.

A belépéskor a tagoknak biztosított üdvözlő ajándékot a tag a taggá válást követő első termék megvásárlásakor veheti át.

2. A Tagsági Feltételek hatálya

A Tagsági Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szervező azokat nem módosítja, vagy vissza nem vonja. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Tagsági Feltételeket bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa. Amennyiben a Szervező a Tagsági Feltételeket módosítja, arról a PBC tagjait internetes honlapján keresztül tájékoztatja

3. L’OCCITANE CLUB kártya

Minden klubtag saját PROVENCE BEAUTY CLUB kártyát kap, azzal, hogy a kártya tulajdonosa a Szervező marad. A kártyát a klubtag nem jogosult továbbértékesíteni, ez a tagságból történő kizárást vonhatja maga után.

A kártya különleges ean kóddal rendelkezik, mely alapján a PBC tag azonosítható minden vásárlás alkalmával. A PBC kártya ingyenes és vásárlásra nem használható. Minden tag számára csak egy kártya állítható ki. A kártya elveszítése vagy megrongálódása esetén a klubtag új kártyát igényelhet a hungary@loccitane.hu email címen, vagy a Szervező üzleteiben. A kártya nem rendelkezik lejárati dátummal és érvényes egészen addig, amíg a PROVENCE BEAUTY CLUB működik.

4. A tagsági viszony megszűnése és megszüntetése

4.1. A tagsági viszony megszűnik:

•    amennyiben a Szervező a PBC-t megszünteti;
•    ha a Szervező a klubtag tagsági viszonyát megszünteti;
•    amennyiben a klubtag a tagsági viszony megszüntetését kezdeményezni,
•    amennyiben a klubtag visszavonja valamennyi elérhetőségére vonatkozó személyes adatának kezeléséhez történő hozzájárulását.

4.2. A Szervező a klubtag tagsági viszonyát e-mail útján megszüntetheti, ha:

•    a klubtag személyes adataival kapcsolatban a Szervezőt a regisztrációkor, vagy azt követően megtévesztette,
•    a klubtag 1 éven át nem vásárolt a Szervezőtől semmilyen terméket,
•    a klubtag a clubkártyáját továbbértékesíti.

5. Személyes adatok kezelése

A PBC tag a belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, továbbá a L’OCCITANE Polska Sp. z.o.o. (székhelye: Varsó, 21 Poleczki stret, nyilvántartási száma: 0000034064) mint együttes adatkezelők (a továbbiakban együttesen: az Adatkezelők) a klubtagság nyilvántartása érdekében személyes adatait kezeljék, továbbá, hogy  ajánlatokat, hirdetéseket, katalógusokat és termékmintákat, küldjenek neki, továbbá őt közvetlen üzletszerzés céljából az általa megadott elérhetőségein megkeressék, amely tevékenység az adatkezelés célja. A PBC tag aláírásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelők személyes adatait marketing célokra felhasználják és tárolják. A kezelt adatok köre: név, lakcím, születési idő, telefonszám, e-mail cím. Az adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az érintettek hozzájárulása. Az adatokat az Adatkezelők a PBC tagság ideje alatt kezelik, a tagsági viszony megszűnésével törlik a nyilvántartásából.

Az érintett a belépéskor hozzájárul, hogy a Szervező e-mailben hírlevelet küldjön részére. A hírlevélről az érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen, a hírlevélben található leiratkozó link segítségével leiratkozhat. Leiratkozás esetén a Szervező nem küldd több hírlevelet az érintett részére.

A jogosult bármikor kérheti, hogy egyes adatait az Adatkezelők töröljék a nyilvántartásából, és azokat további marketing célra így fel ne használják, azonban valamennyi adat törlése a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

Az Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket arról, hogy az informatikai rendszereiket úgy építették ki, az érintettek személyes adatait oly módon tárolják, hogy az érintettek számára az bármikor elérhető, ugyanakkor a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az érintettek személyes adatait szűk személyi kör, kizárólag az Adatkezelők vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők felhatalmazása alapján azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkakörébe tartozik a PBC tagokkal való kapcsolattartás. Az Adatkezelők a jogosulatlan hozzáférésen kívül védik az adatokat a szándékos vagy véletlen adattovábbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés és a megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelők rendszerei úgy kerültek kiépítésre, hogy amennyiben az érintett kérése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatok törlésre kerülne (ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét), azok utólag nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelők minden tőlük elvárható szükséges intézkedést megtesznek az adatok biztonsága érdekében, gondoskodnak azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A webszerver ahol a Szervező jelenlegi weboldala is fut egy biztonságos, tűzfallal védett hardver eszköz.

A személyes adatokat az Adatkezelők Magyarország, illetve Lengyelország területén belül kezelik. 

 Az Adatkezelők kijelentik, hogy a klubtagok személyes adatait, az alább meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik személy részére át nem adják azzal, hogy a marketing célú felhasználás körében az Adatfeldolgozók jogosultak a PBC tag részére harmadik személy partnereitől származó marketing ajánlatokat küldeni. Az Adatkezelők kijelentik, hogy az adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A PBC tagok részére küldendő exkluzív ajánlatok, termékminták és marketing célú megkeresések megküldésének lebonyolítása érdekében az Adatkezelők az alábbi adatfeldolgozókat veszik igénybe:

(i)    SARE spólka akcyjna (registered seat: Rybnik, 35/A  Raciborska street, nyilvántartási szám: 0000369700) – marketing és egyéb anyagok elektronikus úton történő megküldése;

(ii)    Eurostile Nyomda és Grafikai Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7., cégjegyzékszáma: 01-09-974811) – marketing és egyéb anyagok postai úton történő megküldése.

Az adatkezelésről az Adatkezelőktől az érintettek tájékoztatást kérhetnek, illetve jogszerűtlen adatkezelés miatt az érintettek az Adatkezelőkkel szemben jogorvoslattal élhetnek, amelynek részletes szabályai az 1. számú mellékletben kerülnek összefoglalásra.

Az Adatkezelők a Tagsági Feltételekben meghatározott adatkezeléseket, bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba, az adatkezelések nyilvántartási száma: 

(i)    tagság nyilvántartásának biztosításának céljából történő adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-125061/2017. 

(ii)    hírlevél küldésének céljából történő adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113533/2017.

6. TOVÁBBI FELTÉTELEK

A PBC klubtagsággal kapcsolatban a Szervező a kártérítési felelősségét teljességgel kizárja, a Szervezővel szemben a PBC klubtagsággal, illetve a PBC keretében hozott döntéseivel kapcsolatban semmilyen igény sem érvényesíthető, különösen nem érvényesíthető igény az egyes promóciós termékek megváltozásával.

Budapest, 2017. .........

                                                                                    L’Occitane Central Europe s.r.o
                                                                                         Magyarországi Fióktelepe
                                                                                                         1.    számú melléklet
                     Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérése, valamint jogorvoslati lehetőségek jogszerűtlen adatkezelés esetén

1. Tájékoztatás, helyesbítés vagy törlés kérése az Adatkezelőktől

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőknél

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint
c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelők a tájékoztatás megadását kizárólag jogszabályban meghatározott esetben tagadhatják meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a)    kezelése jogellenes;
b)    az érintett kéri;
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e)    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelők a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adattovábbítás esetén az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ingyenesen adják meg a tájékoztatást. Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a tájékoztatás adásáért díjat állapítson meg, amennyiben az érintett ugyanazon adatkörre vonatkozóan a folyó évben több mint egy alkalommal kér tájékoztatást.

Ha az Adatkezelők az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

2. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelők az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelők az érintett adatát nem törölhetik, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

3. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
levélcíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefonszáma: +36 (1) 391-1400
fax száma: +36 (1) 391-1410
e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:  http://naih.hu  


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a hatóság előlegezi és viseli.

4. Bírósági úton történő jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríti. A Szervező mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az Adatkezelők nem térítik meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.